ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ กทม. จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10
“ภัยพิบัติ... จากวิกฤตสู่โอกาส”

เวียนมาอีกเป็นครั้งที่ 10 แล้วสำหรับการสัมมนาวิชาการประจำปีของ  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หลังจากที่เมื่อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554       ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครต้องกลายเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้สร้างผลกระทบอันหนักหน่วงในด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ในฐานะที่สำนักการแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขของประชาชนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องมาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ รวมไปถึงเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ เพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
          ด้วยเหตุนี้สำนักการแพทย์จึงได้กำหนด Theme ของการสัมมนาวิชาการประจำปีในครั้งนี้ คือ “ภัยพิบัติ...จากวิกฤตสู่โอกาส” เพื่อให้ความรู้ด้านการเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ แก่ผู้เข้าสัมมนาผ่านกิจกรรมทางวิชาการมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประกวดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการ ตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า ทั้งภาคภาษาไทย/ภาคภาษาอังกฤษ และการนำเสนอโปสเตอร์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการให้แก่บุคลากรสายสาธารณสุขในสังกัดต่างๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ
          ทั้งนี้การสัมมนาจะจัดขึ้นที่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ในรูปแบบไป – กลับ ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีผู้ตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 609 คน แบ่งเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงาน – ระดับบริหารสังกัดสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย จำนวน 500 คน และบุคคลภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครอีกจำนวน 109 คน

เขียนโดย นายจิรโชติ ปิ่นแก้ว [มือถือ : 081-755-6098]
นักประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ สำนักการแพทย์

ประกาศรายชื่อการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ผลงานพัฒนาคุณภาพ แบบ Poster Presentation
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการประกวด Oral Presentation