ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ.ต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ กทม.

  

          วันที่ 16 ส.ค. 56 เวลา 09.30 น. สำนักการแพทย์ นำโดย รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า และ นพ.ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเขตราชการกรุงเทพมหานคร 2 นำโดย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง น.ส.อมรรัตน์ กฤตยานวัช หัวหน้าเขตตรวจราชการกรุงเทพหานคร 2 และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นพ.พิชญา นาควัชระ รับผิดชอบเขตตรวจราชการสำนักการแพทย์และกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการตรวจเยี่ยมสำนักการแพทย์ในรอบการตรวจรอบที่ 3 ทางสำนักการแพทย์ได้นำเสนอรายงานตามหัวข้อดังนี้
           1. สรุปผลการปฏิบัติราชการของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
           2. รายงานผลความก้าวหน้าประเด็นฯ การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ
               - มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมิน คือ การพัฒนาระบบราชการใสสะอาด
               - มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมิน คือ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของความสำเร็จผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส